مقالات

راهبرد جدید روسیه در آفریقا [مائورو ایندلیکاتو، ایل جورناله (ایتالیا)، 22 اکتبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مریم شرکا)

به نظر می رسد که چین و روسیه هر دو در آفریقا فعالیت دارند. پکن سال هاست که شروع به سرمایه گذاری در این قاره کرده است و میلیاردها پول در زیرساخت ها و به منظور حمایت از توسعۀ فناوری واریز کرده است. برای چینی که مدت هاست که در این قاره حضور دارد اکنون لازم است روسیه ای را که قصد دارد زمان از دست رفته را جبران کند، مدنظر داشته باشد.

راهبرد جدید روسیه در آفریقا
1- سوچی به مکانی تبدیل شده است که ولادیمیر پوتین اغلب برای دیدارهایش و نیز برای مطرح کردن وجهۀ کشورش از آن استفاده می کند. هر بار که وی قصد ارائۀ یک خبر مهم را دارد دیدارها و ملاقات ها در سطح بین المللی در این شهر انجام می گیرند. لذا جای تعجبی نیست که مجمع روسیه- آفریقا قرار است در تاریخ های 23 و24 اکتبر در سوچی برگزار شود.
2- برای پوتین فرصتی خواهد بود تا راهبردی را که برای آفریقا پیش بینی می کند، مطرح سازد. مسکو قصد دارد به قارۀ سیاه بازگردد آن هم پس از سال ها که به ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی در حاشیه مانده بود.
3- در سوچی علاوه بر السیسی سایر رهبران آفریقایی نیز حضور خواهند داشت. نقطه قوت راهبرد پوتین در این قاره به واسطۀ توافقات امنیتی رقم می خورد. در واقع مسکو همکاری های نظامی و تسلیحاتی را در ازای دریافت مواد اولیه تضمین می کند. پروژه ای که ممکن است در معادلات کنونی آفریقا خلل ایجاد کند.
4- در واقع طرح پوتین دوگانه است: از یک سو دست به انجام مانورهایی سیاسی- نظامی  می زند و از سوی دیگر اقدام به انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری به منظور تهیه و تبادل مواد اولیه می کند.
5- به نظر می رسد که چین و روسیه هر دو در آفریقا فعالیت دارند. پکن سال هاست که شروع به سرمایه گذاری در این قاره کرده است و میلیاردها پول در زیرساخت ها و به منظور حمایت از توسعۀ فناوری واریز کرده است. برای چینی که مدت هاست که در این قاره حضور دارد اکنون لازم است روسیه ای را که قصد دارد زمان از دست رفته را جبران کند، مدنظر داشته باشد.
6- خلاصه اینکه چین ممکن است بیش از پیش بر توافقات مربوط به زیرساخت ها انگشت نهد اما روسیه جنبۀ دفاع و همکاری نظامی را به عنوان هدف دنبال کند و آمریکا و اروپا نیز از این نقطه نظر ممکن است بیش از پیش جایگاه خود را در این قاره از دست بدهند.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی   

 

Il Giornale
La nuova strategia della Russia in Africa
Mauro Indelicato
22 ottobre 2019
Sochi è da anni una sorta di co-capitale della Russia, una località che Vladimir Putin usa spesso per i suoi incontri e per il rilancio dell’immagine stessa del paese. Ogni qualvolta il presidente russo vuole presentare una novità importante, è a Sochi che avvengono eventi e meeting di rilevanza internazionale. Accade nello sport, con le olimpiadi invernali svolte proprio in questa località sul mar Nero e con il gran premio di Formula Uno portato lungo le strade attorno lo stadio olimpico, accade nella politica e nell’economia. E non sorprende sapere dunque che il primo forum russo – africano avverrà, i prossimi 23 e 24 ottobre, proprio a Sochi.
La strategia russa in Africa
Putin per l’intera prossima settimana si trasferirà di fatto a Sochi: il 22 ottobre incontrerà Erdogan, in un delicato bilaterale che avrà come oggetto la crisi nel nord della Siria innescata dall’operazione “Primavera di Pace“, il giorno successivo accoglierà molti leader africani per dare vita al primo vertice Russia – Africa. Al fianco del presidente russo, ci sarà in primo luogo il suo omologo egiziano, Abdel Fattah Al Sisi. Non solo perché Mosca ed Il Cairo oramai da più di in quinquennio hanno stretto importanti relazioni bilaterali, ma anche perché l’Egitto è presidente di turno dell’Unione africana. A Sochi dunque, verrà replicato quanto visto a Sharm El Sheick a febbraio in occasione del vertice tra Unione europea e africana.
Per Putin sarà un’occasione per rilanciare definitivamente la strategia che prevede per la sua Russia in Africa. Mosca vuole tornare nel continente nero, dopo che per anni ne è rimasta ai margini ed in special modo dalla caduta dell’Unione sovietica in poi. A Sochi, oltre ad Al Sisi, saranno presenti altri leader africani: da Joao Lourenco, presidente dell’Angola, al sudafricano Ciril Ramaphosa, passando per il maliano Ibrahim Keita ed i capi di Stato di Madagascar e Repubblica Democratica del Congo. Poi, tra ministri e rappresentanti, sulle rive del mar Nero saranno presenti quasi tutti i governi africani.
Punto forte della strategia di Putin nel continente, è rappresentato dagli accordi sulla sicurezza: Mosca, in particolare, garantisce collaborazioni militari ed armi e, in cambio, riceve materie prime. Un progetto che potrebbe scardinare gli attuali equilibri africani. Ad esempio, come ha riferito nei mesi scorsi il think tank Usa Carnegie Endowment for International Peace, la Russia nel giro di pochi anni è diventato il principale esportatore di armi nel continente nero. Mosca di recente ha stretto un accordo con il governo della Repubblica Centrafricana, alle prese con una guerra civile iniziata nel 2013 e mai del tutto attenuata, in cui sono previsti programmi di sicurezza in cambio di uranio, oro e diamanti. Con il Sudan, quando ancora al potere vi era Omar Al Bashir, l’azienda russa del nucleare Rosatom ha sottoscritto un contratto per la costruzione di una centrale nel paese africano, con il Cremlino pronto a concludere accordi sulla sicurezza. Ed in effetti, durante il periodo delle proteste che hanno portato al golpe anti Bashir, non sono mancate foto che hanno ritratto presunti consiglieri militari russi al fianco dei soldati sudanesi.
Quello a cui lavora Putin è dunque un piano con un doppio binario: da un lato manovre di natura politico/militare, con la Russia pronta ad assumere un ruolo attivo in tutto il continente sotto anche il profilo diplomatico, dall’altro invece accordi economici e commerciali per la fornitura e lo scambio di materie prime. In questa maniera, il Cremlino è pronto ad entrare nella corsa all’Africa, macro area del mondo in cui si addensano sempre più interessi in chiave futura.
Un’Africa sempre più russo – cinese?
Come ha scritto Gianni Vernetti su La Stampa nei giorni scorsi, la prospettiva è quella di vedere un continente nero che parla sempre più russo e cinese. Questo perché all’attivismo di Mosca che Putin sta provando adesso a rilanciare, aumenta sempre di più anche quello cinese. Pechino già da anni ha iniziato ad investire pesantemente in Africa, riversando miliardi in infrastrutture e sostegno allo sviluppo tecnologico. Ferrovie, porti, strade, opere che nel continente nero non si erano mai viste in questi anni oggi sono operative in diversi paesi in via di sviluppo ed hanno il marchio cinese.
Per una Cina che in Africa è presente da tempo, adesso occorre mettere in considerazione una Russia che vuole recuperare il tempo perduto. Ed i due rispettivi piani futuri potrebbero non entrare in concorrenza ma, al contrario, viaggiare parallelamente. In poche parole, la Cina potrebbe puntare sempre più su accordi di natura infrastrutturale, la Russia invece occuparsi dell’aspetto inerente la difesa e la cooperazione militare. Ed Usa ed Europa, da questo punto di vista, rischiano di perdere in Africa sempre più terreno.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.