مقالات

قانون اساسی جدید سوریه پیروزی پوتین خواهد بود [آندره آ والتون، ایل جورناله (ایتالیا)، 1 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مریم شرکا)

155330  ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
گفتگوهای مربوط به تدوین قانون اساسی سوریه که در ژنو و تحت نظارت سازمان ملل در جریان است، نشانگر موفقیت تلاش های مسکو به منظور حل و فصل جنگی است که این کشور خاورمیانه ای درگیر آن شده است. کمیته ای متشکل از 150 نفر که شامل یک سوم نمایندگان دستگاه اجرایی سوریه، یک سوم نمایندگان اپوزیسیون سیاسی نزدیک به عربستان و ترکیه و یک سوم نیز نمایندۀ جامعۀ مدنی می گردد، قرار است به توافقی در خصوص اصلاح قانون اساسی حاکم یا تدوین یک قانون اساسی جدید دست یابند.

قانون اساسی جدید سوریه پیروزی پوتین خواهد بود
1- گفتگوهای مربوط به تدوین قانون اساسی سوریه که در ژنو و تحت نظارت سازمان ملل در جریان است، نشانگر موفقیت تلاش های مسکو به منظور حل و فصل جنگی است که این کشور خاورمیانه ای درگیر آن شده است. کمیته ای متشکل از 150 نفر که شامل یک سوم نمایندگان دستگاه اجرایی سوریه، یک سوم نمایندگان اپوزیسیون سیاسی نزدیک به عربستان و ترکیه و یک سوم نیز نمایندۀ جامعۀ مدنی می گردد، قرار است به توافقی در خصوص اصلاح قانون اساسی حاکم یا تدوین یک قانون اساسی جدید دست یابند.
2- پایه های تدوین یک قانون اساسی جدید برای سوریه در ماه ژانویه در سوچی و در چارچوب کنفرانس صلح نهاده شده بود. نفع روسیه که متحد اصلی رژیم بشار اسد به شمار می آید، در این است که انجام کارها به شکل غیرمستقیم موقعیت نظامی مستحکم دولتی را تقویت نموده و بدان مشروعیت بخشد. می توان گفت که نفوذ راهبردی روسیه در دمشق به لطف  تأثیر فراوان نقش مسکو در سازماندهی گفتگوها، کامل گردیده است و دولت سوریه در جنگ طولانی مدتی که باعث ویرانی این کشور گردید، پیروز گردیده است.
3- تشریفات دیپلماتیک مستلزم زمان های طولانی بوده و به طور قطع حتی دولت سوریه ناگزیر به اعطای امتیازاتی به مخالفان منفور خود خواهد بود. زوج مسکو - تهران نیز ممکن است به مدت طولانی نفوذ راهبردی خود را بر  سوریه حفظ نمایند. این درحالی است که فرقه های شورشی نباید به فضای سیاسی مستقل به جز آنچه دمشق به آنها اعطا خواهد کرد، دست یابند.
4- واشنگتن و اتحادیۀ اروپا نیز منفعلانه به اقدامات روسیه می نگرند و به نظر می رسد حرف چندانی در رابطه با تحولات آتی ندارند. وضعیت یگان های مدافع خلق نیز نگران کننده است. آنها که تحت فشار اقدامات نظامی آنکارا قرار داشته، از سوی آمریکا رها گردیده اند و ناگزیرند  با دمشق به توافق برسند، با خطر سقوط  و از دست دادن کنترل سرزمین هایی مواجهند که به قیمت خونریزی های شدید تصرف کرده بودند.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

Il Giornale
Siria, la nuova Costituzione sarà la vittoria di Putin
Andrea Walton
1 novembre 2019
I colloqui per la stesura di una nuova Costituzione siriana, in corso a Ginevra sotto l’auspicio e con la supervisione delle Nazioni Unite, rappresentano il coronamento degli sforzi di Mosca nella risoluzione del conflitto che ha visto coinvolto il Paese mediorientale. Un comitato composto da 150 persone, un terzo delle quali delegate dall’esecutivo siriano, un terzo dall’opposizione politica vicina ad Arabia Saudita e Turchia ed un terzo rappresentati della società civile, dovrà cercare di trovare un accordo per emendare il documento costituzionale vigente o stipularne uno nuovo. Le decisioni andranno prese per consenso o con una maggioranza del 75 per cento e ciò sembra destinato a generare possibili paralisi decisionali. Secondo Geir Pedersen, inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, non ci si dovrà aspettare che i lavori del comitato portino ad una conclusione della crisi siriana o alla fine delle ostilità ma che possano iniziare a creare un clima di fiducia tra le parti, ancora profondamente divise da anni di guerra ed inimicizia.
Il ruolo della Russia
Le basi per la stesura di una nuova Costituzione per la Siria erano state lanciate nel gennaio del a Sochi, nell’ambito della Conferenza di Pace per la risoluzione del conflitto nel Paese mediorientale. La Russia, il principale alleato del regime di Bashar al Assad, ha tutto l’interesse che lo svolgimento dei lavori rinforzi e legittimi, in maniera indiretta, la salda posizione militare governativa mentre la Turchia ha ottenuto l’esclusione dei curdi dello Ypg dalla conferenza. La penetrazione strategica della Russia su Damasco può ormai dirsi completata, grazie alla forte influenza di Mosca sull’organizzazione dei colloqui e la lunga guerra civile, durata otto anni e che ha devastato il Paese causando almeno quattrocentomila morti e dodici milioni di rifugiati, è stata di fatto vinta dall’esecutivo siriano. L’ombrello protettivo di Mosca dovrebbe consentire, nel lungo termine, la tutela dell’integrità territoriale dello Stato, al momento ancora frammentata tra governativi, milizie radicali islamici, la fazione curda dell’Ypg ed i gruppi filo turchi e l’esercito di Ankara. Damasco, in ogni caso, occupa le principali città del Paese, le vie di comunicazione e la fascia costiera risultando, senza dubbio, l’attore locale più forte.
Le prospettive
I riti della diplomazia necessitano di tempi lunghi e di certo persino il governo siriano dovrà concedere qualcosa agli odiati avversari dell’opposizione. Si tratta, però, di dettagli ed il binomio Mosca-Teheran potrà mantenere la propria influenza strategica sulla Siria ancora per molto. Le fazioni ribelli, invece, non dovrebbero riuscire a trovare spazi politici autonomi se non quei pochi che verranno concessi da Damasco. Indebolite e fiaccate dalle gravi perdite, infatti, le opposizioni dovranno cercare di salvare il salvabile e di proteggere quel poco che è loro rimasto. Washington e l’Unione Europea subiscono le iniziative russe e non sembrano avere molto da dire in merito ai prossimi sviluppi delle vicende locali ormai incanalare verso binari definiti. La condizione dei curdi dell’Ypg, infine, è particolarmente preoccupante. Schiacciati dalle iniziative militari di Ankara, abbandonati dagli Stati Uniti e costretti a scendere a patti con Damasco rischiano di crollare e di perdere il controllo di quei territori conquistati al prezzo di gravi spargimenti di sangue. La pace in Siria, in definitiva, riporterà l’orologio della storia indietro di qualche anno e cristallizzerà la supremazia di Damasco sullo scenario locale a discapito dei diversi rivali e delle potenze che li appoggiavano.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.