مقالات

امید به تجارت منطقه ای [یوگنیا کروچکوا، کامرسانت (روسیه)، 3 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

155395  ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
در تاشکنت، روسای جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگ های چشم انداز همکاری های اقتصادی در چارچوب مبادلات کالا را بحث و بررسی کردند. اعضای این سازمان قصد دارند، براساس برنامه همکاری چند جانبه تجاری – اقتصادی تا سال 2035 میلادی، فعالیت های خود را پیش ببرند.

 امید به تجارت منطقه ای
1- در تاشکنت، روسای جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگ های چشم انداز همکاری های اقتصادی در چارچوب مبادلات کالا را بحث و بررسی کردند. اعضای این سازمان قصد دارند، براساس برنامه همکاری چند جانبه تجاری – اقتصادی تا سال 2035 میلادی، فعالیت های خود را پیش ببرند. همچنین، در دستور کار سازمان همکاری های شانگ های، مساله محاسبات مالی با ارز ملی مطرح است.
2- در شرایطی از کاهش رشد اقتصادی جهانی، قزاقستان به دنبال همکاری با کشورهای سازمان همکاری های شانگ های است. در سال 2018 میلادی، مبادلات کالای روسیه با کشورهای سازمان همکاری های شانگ های در مقایسه با سال 2017 میلادی، 21 درصد افزایش یافت و به 145.5 میلیارد دلار رسید.
3- سازمان همکاری های شانگ های از قوه عظیمی برای رشد همکاری های تجاری – اقتصادی برخوردار است. در حال حاضر، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگ های بیش از 18 تریلیون دلار و یا 20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان است.
4- روسای جمهوری کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگ های سندی را امضا کردند که مرتبط با برنامه ای تا سال 2020 میلادی است. جزئیات این سند منتشر نشده و فقط گفته شده که از موضوعاتی مانند همکاری در عرصه مالی، ترانزیت، گمرک، کشاورزی، گردشگری، زیست محیطی و آموزش سخن در میان است.
5- یکی از موضوعات مهم در این نشست، انتقال محاسبات مالی به ارز داخلی بود که در راستای کاهش خطرات در شرایط بروز بحران های مالی جهانی است. قرار است، این موضوع در ماه مارس سال 2020 میلادی در مسکو و در دیدار وزیران دارایی و کارشناسان امور بانکی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگ های بحث و بررسی شود. 
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

Ставка на региональную торговлю
Зачем премьер-министры стран ШОС встретились в Ташкенте
Сегодня в Ташкенте главы правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили перспективы экономического взаимодействия в рамках объединения — товарооборот вырос в 2018 году на 21% в годовом выражении. Закрепить эту тенденцию участники планируют за счет обновления программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года — акцент в новой редакции документа планируется сделать на цифровизации. Также в повестке ШОС остается вопрос перехода на расчеты в национальных валютах — на заседании вновь звучали призывы активизировать эту работу. Пока это предложение остается на стадии проработки — предметное обсуждение на уровне финансовых министерств и регуляторов намечено на март 2020 года.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Узбекистана накануне заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС. Сегодня же заседание началось рано утром — уже к 8 утра по местному времени (6:00 мск) делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) собрались в государственной резиденции «Куксарой».
В условиях снижения темпов роста мировой экономики, констатировал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, требуется интенсификация сотрудничества стран ШОС. Одно из предложений по активизации контактов — на уровне деловых кругов — поступило от премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, выступившего с идеей ежегодно проводить экономический форум ШОС. Экономическое взаимодействие в рамках объединения премьеров в целом устраивает — они неоднократно говорили о росте товарооборота.
В 2018 году товарооборот России со странами ШОС увеличился на 21% по сравнению с 2017 годом — до $145,5 млрд.
Как ранее отмечал генеральный секретарь ШОС Владимир Носов, совокупный ВВП государств ШОС сейчас составляет более $18 трлн или 20% от всего мирового ВВП, по его словам, ШОС имеет «огромный потенциал для роста торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества».
По мнению Дмитрия Медведева, закрепить положительную тенденцию и поспособствовать наращиванию экономического взаимодействия должна обновленная программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС до 2035 года.
Главы правительств сегодня подписали этот документ, он должен заменить действующую программу, рассчитанную до 2020 года. Детали документа не раскрываются, отмечается лишь, что среди заявленных тем программы: сотрудничество в сфере финансов, транспорта, таможни, сельского хозяйства, туризма, цифровой повестки, экологии и образования. Акцент будет сделан на новые вызовы — цифровизацию и высокие технологии. В продолжение развития «цифры» в ШОС Аскар Мамин предложил создать совет по развитию цифровой экономики, «который мог бы стать площадкой для развития взаимовыгодного партнерства по внедрению новых технологических элементов» в странах ШОС, например, 5G, больших данных, блокчейна.
В числе задач, которым стоит уделить повышенное внимание, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев вновь обозначил переход на расчеты в национальных валютах — для снижения рисков при мировых финансовых кризисах. С ним согласился и Дмитрий Медведев: «Это хорошая инициатива, ее нужно проработать». В таком же ключе этот вопрос поднимался на заседании совета глав правительств стран ШОС в Душанбе — тогда Казахстан призвал к ускорению работы над этим вопросом.
Впрочем, как пояснял накануне сегодняшнего заседания замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько, «на этом пути есть определенные трудности, связанные с расхождениями в уровне экономического потенциала стран ШОС, недостаточным развитием инфраструктурных рынков — это доступ к ликвидности в национальных валютах, инструменты хеджирования, система взаимных корреспондентских счетов». Этот вопрос, добавил чиновник, будет обсуждаться на встрече финансовых министерств и регуляторов государств-членов ШОС в марте 2020 года в Москве; Дмитрий Медведев сегодня пригласил на нее финансистов и банковских экспертов ШОС. «Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов»,— сказал российский премьер.
Евгения Крючкова, Ташкент


 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.