مقالات

ایران نفتش را برای آینده ذخیر ه می کند [بارسوکوف یوری، کامرسانت (روسیه)، 11 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، شادی اصغری)

155500  ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
در زمینه ای از فشار حداکثری از سوی امریکا بر اقتصاد ایران، دولت این کشور از گشایش معدنی با ذخیره 53 میلیارد بشکه ای نفت سخن گفت. و این در حالی است که چشم انداز بهره برداری از این معدن بسیار مبهم است – در شرایط اعمال تحریم ها، ایران نمی تواند، سرمایه گذاران بزرگ خارجی را به این پروژه جذب کند.

ایران نفتش را برای آینده ذخیر ه می کند
1- در زمینه ای از فشار حداکثری از سوی امریکا بر اقتصاد ایران، دولت این کشور از گشایش معدنی با ذخیره 53 میلیارد بشکه ای نفت سخن گفت. و این در حالی است که چشم انداز بهره برداری از این معدن بسیار مبهم است – در شرایط اعمال تحریم ها، ایران نمی تواند، سرمایه گذاران بزرگ خارجی را به این پروژه جذب کند.
2- این معدن در استان خوزستان و در نزدیکی مرز با عراق قرار دارد. در این زمینه، [آقای] حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت: «من به کاخ سفید خبر می دهم که وقتی شما فروش نفت ایران را تحریم کردید، متخصصان و مهندسان کشور موفق شدند، معدنی با ذخیره 53 میلیارد بشکه نفتی کشف کنند».
3- اگر این سخنان صحت داشته باشد، در آنصورت این معدن جدید جزء 10 معدن بزرگ جهان خواهد بود. در حال حاضر، استخراج نفت ایران بر پایه معادنی است که بیش از نیم قرن از استخراج آنها می گذرد: استخراج این معادن رو به کاهش است، زیرا در شرایط اعمال تحریم ها، ایران نمی تواند، به طور کامل، از تکنولوژی معاصر در ارتقای سطح استخراج نفت استفاده کند. برای ایران، جذب سرمایه گذاران به پروژه های جدید نفتی دشوار است. ایراد سخنان تهران پیرامون رشد ذخایر نفتی از انگیزه سیاسی برخوردار است، زیرا در شرایط حاضر، این کشور نمی تواند، این ذخایر را استخراج کند.
4- در آینده بلند مدت، به احتمال زیاد، ایران برای توقف افت استخراج نفت و استفاده از قوه کامل منابع خود تلاش خواهد کرد. تحریم ها تاثیر چندان زیادی بر استخراج گاز نخواهد داشت، زیرا برای این مواد خام، بازار بزرگی در داخل خود کشور موجود است. ایران بعد از امریکا، روسیه و چین، چهارمین کشور بزرگ در عرصه گازی جهان بشمار می رود.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

 

 

Иран копит нефть на будущее
Тегеран объявил об открытии крупнейшего в стране месторождения
На фоне все большего давления санкций США на экономику Ирана власти страны объявили об открытии месторождения с геологическими запасами в 53 млрд баррелей нефти — потенциально крупнейшего в Иране и одного из самых больших в мире. Впрочем, перспективы его разработки крайне неопределенные — в условиях санкций Ирану невозможно будет привлечь для этого крупных иностранных инвесторов.
Президент Ирана Хасан Роухани объявил об открытии в стране нового необычайно крупного месторождения с геологическими запасами нефти в 53 млрд баррелей. Его слова со ссылкой на выступление на местном телевидении передает Platts. Как заявил Хасан Роухани, месторождение расположено в провинции Хузестан рядом с границей с Ираком, его площадь — 24 тыс. кв. км, толщина нефтенасыщенного пласта — 80 м. «Я сообщаю Белому дому, что, пока вы налагали санкции на продажу иранской нефти, рабочие и инженеры страны смогли открыть 53 млрд баррелей нефти (запасов)»,— заявил он. США вновь запретили продажу иранской нефти осенью 2018 года после своего выхода из ядерного соглашения, из-за этого добыча нефти в Иране за год упала на 40%.
Господин Роухани, вероятно, имел в виду геологические запасы, поскольку для перевода их в категорию подтвержденных необходимо бурение значительного числа скважин. Даже в таком случае новое месторождение может стать крупнейшим в стране и войти в топ-10 самых больших месторождений мира. При геологических запасах в 7 млрд тонн нефти открытие будет превосходить Самотлор в России или Румайлу в Ираке. В 1999 году в той же провинции Хузестан было открыто месторождение Азадеган с геологическими запасами около 5 млрд тонн.
Сейчас основу иранской нефтедобычи составляют старые месторождения, разработка которых ведется уже более полувека: Ахваз, Марун, Гечсаран. Добыча на них снижается, поскольку в условиях санкций Иран не может полноценно использовать современные технологии повышения нефтеотдачи. Аналогичным образом Ирану крайне сложно привлекать инвестиции и в новые нефтяные проекты — так, Азадеган пока разрабатывается только в небольшой степени, хотя лицензию на северную часть месторождения получила китайская CNPC, а по южной части шли переговоры с Total.
С этой точки зрения заявления Тегерана о росте запасов нефти выглядят политически мотивированными, так как страна в нынешних условиях не может монетизировать эти запасы и просто накапливает их. Так, подтвержденные запасы нефти в Иране на 2018 год, по данным BP, оценивались в 155,6 млрд баррелей (9% от мировых), тогда как добыча — 4,1 млн баррелей в сутки (5% от мировой). Для сравнения: запасы России оцениваются в 106 млрд баррелей (6,1% от мировых), а добыча в 2018 году составила 11,2 млн баррелей в сутки (13,5% от мировой). В случае США соотношение еще более показательно — запасы составляют 61,2 млрд баррелей (3,5% от мировых), а добыча (с учетом конденсата) — 11 млн баррелей в сутки (13,2% от мировой).
Как отмечает Давид Рамин Джалилванд из OIES, в долгосрочной перспективе Иран «скорее будет бороться за то, чтобы остановить дальнейшее падение добычи нефти, нежели за реализацию полного потенциала своей ресурсной базы». В то же время аналитик полагает, что санкционные ограничения будут не так сильно влиять на потенциал добычи газа благодаря тому, что для этого сырья есть значительный рынок сбыта внутри страны. Иран — четвертый по величине рынок газа в мире после США, России и Китая с потреблением в 225 млрд кубометров в год.
Юрий Барсуков

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.