مقالات

ایران در میان آتش: شورش بنزین. تظاهرکنندگان خودروهای خود را وسط خیابان متوقف می سازند [ماتزا ویویانا، کوریره دلاسرا (ایتالیا)، 17 نوامبر 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مریم شرکاء)

155571  ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
[آیت الله] خامنه ای از تصمیم دولت [آقای] روحانی مبنی بر دوبرابر ساختن بهای بنزین، حمایت کرد. خبری که بار دیگر باعث گردید مردم به خیابان ها آمده تا علیه گرانی به اعتراض بپردازند. [آقای] روحانی نیز توضیح داد که این تنها راه برای مقابله با تحریم های آمریکا و کمک به خانوارهای نیازمند است اما از اینکه شبانگاه به اعلام این خبر پرداخت چنین برداشت می شود که خواسته مانع از این گردد که مردم فوری به خیابان ها سرازیر شوند. ولی به هر حال روز بعد این اتفاق افتاد.

ایران در میان آتش: شورش بنزین. تظاهرکنندگان خودروهای خود را وسط خیابان متوقف می سازند
1- [آیت الله] خامنه ای از تصمیم دولت [آقای] روحانی مبنی بر دوبرابر ساختن بهای بنزین، حمایت کرد. خبری که بار دیگر باعث گردید مردم به خیابان ها آمده تا علیه گرانی به اعتراض بپردازند.
2- [آقای] روحانی توضیح داد که این تنها راه برای مقابله با تحریم های آمریکا و کمک به خانوارهای نیازمند است اما از اینکه شبانگاه به اعلام این خبر پرداخت چنین برداشت می شود که خواسته مانع از این گردد که مردم فوری به خیابان ها سرازیر شوند. ولی به هر حال روز بعد این اتفاق افتاد.
3- رانندگان خودرو نیز شکل تازه ای از تظاهرات مسالمت آمیز را به نمایش گذاشتند و خودروهای خود را در شاهراه های اصلی پارک کرده تا جلوی رفت و آمد را بگیرند.
4- البته ویدئوهایی وجود دارند که در آنها اعتراضات خشونت آمیز نیز به نمایش گذاشته شده است که رسانه های دولتی آنها را برجسته نمودند: «100 بانک و 57 فروشگاه بزرگ تنها در یک شهرستان به آتش کشیده شده یا غارت شدند».
5- پی بردن به حجم اعتراضات و درگیری های پلیس و تعداد قربانیان کار دشواری است زیرا دسترسی به اینترنت نیز کاهش یافته است.
6- برخی اقتصاددانان خاطرنشان می سازند که تصمیم [آقای] روحانی با آنچه صندوق بین المللی پول پیش از این در سال 2018 به ایران توصیه کرده بود، همسویی دارد: یارانۀ سوخت به میزان 1.6 درصد بر تولید ناخالص داخلی تأثیر می گذارد و شیوه ای ناکارآمد برای کمک به مردم نیازمند به شمار می آید لذا به کمک های نقدی نیاز است.
7- بهای نفت حتی بعد از گران شدن همچنان یکی از پایین ترین ها در جهان است لیکن در ایران و نیز در سایر کشورهای تولیدکنندۀ نفت، مردم یارانه ها را تقریباً حق خود می دانند و زمانی که شاهد قطع آنها می گردند، خشمگین می شوند.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

 

 

Corriere della Sera
L’Iran a fuoco: rivolta per la benzina
I manifestanti parcheggiano in strada
Banche e pompe incendiate. Interviene Khamenei. I ragazzi usano un’app (israeliana) per creare ingorghi
di Viviana Mazza

«Alcune persone sono sicuramente preoccupate, ma appiccare il fuoco a una banca non è un atto del popolo ma di teppisti». La Guida suprema dell’Iran Ali Khamenei punta il dito contro due nemici — i nostalgici dello Scià e i Mujaheddin del popolo, che vogliono il cambio di regime — per i disordini in corso da tre giorni nella Repubblica Islamica. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo assicura al popolo: «Siamo con voi», mentre un funzionario dell’amministrazione, Alan Eyre, ritwitta un messaggio dei Mujaheddin del Popolo.
Khamenei ha difeso la decisione presa giovedì dal governo di Hassan Rouhani di raddoppiare il prezzo della benzina, un annuncio che ha portato ancora una volta gli iraniani, come a fine dicembre 2017 e nel 2018, a protestare per il carovita. Venerdì mattina i cittadini si sono svegliati scoprendo il rincaro della benzina a causa di una riduzione dei sussidi statali. Ora ciascun iraniano può comprare fino a 60 litri di benzina al mese a 15mila rial (11 centesimi di euro) al litro (il doppio per ogni litro aggiuntivo). Il presidente Rouhani ha spiegato che questo è l’unico modo per fronteggiare le sanzioni americane e aiutare le famiglie più bisognose, ma nel fatto che ha annunciato la mossa a mezzanotte qualcuno legge un tentativo di evitare che la gente scendesse subito in piazza. In ogni caso, è accaduto il giorno dopo. Ieri i media di Stato affermavano che sono un migliaio gli arresti finora, in un centinaio di città. La polizia ha lanciato un duro monito: i responsabili sono stati individuati, verranno affrontati con decisione. In molti casi, specie nella capitale, gli automobilisti hanno inscenato una nuova forma di manifestazione pacifica, lasciando le macchine parcheggiate sulle maggiori arterie stradali per bloccare il traffico — usando qualche volta anche Waze, una app di ideazione israeliana che indica dove si trovano gli ingorghi. Ma ci sono anche video che mostrano proteste violente — enfatizzati dai media di Stato: «100 banche e 57 grossi negozi incendiati o saccheggiati in una sola provincia». «Diversi morti»: nessuno riesce a contarli. E’ difficile appurare l’entità delle proteste, degli scontri della polizia e il numero di vittime, anche perché l’accesso a internet è stato ridotto — secondo il sito Netblocks fino al 7% del normale ieri mattina — per cominciare a tornare alla normalità solo in serata. Le organizzazioni dei diritti umani temono che il blocco del web contribuisca alla repressione, ma va preso con cautela per ora l’annuncio che i morti sarebbero già una dozzina, rilanciato dalla tv saudita «Al Arabiya».
Alcuni economisti notano che la decisione di Rouhani è in linea con ciò che il Fondo monetario internazionale consigliava all’Iran già nel 2018: i sussidi sul carburante incidono per l’1,6% sul Pil e si tratta di un modo inefficiente di assistere la popolazione più bisognosa; meglio aiuti in contanti. Il prezzo della benzina resta (anche dopo il rincaro) tra i più bassi del mondo, ma in Iran, come in altri Paesi produttori di petrolio, i cittadini considerano i sussidi quasi un diritto, e vederseli portar via accentua la rabbia di chi ha visto i risparmi sparire con l’inflazione al 40%.
17 novembre 2019 (modifica il 17 novembre 2019 | 21:23)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.